Realestate

JDB-014

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 400,000
properties

LPB-001

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

$ 200,000
properties

JDB-011

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 100,000
properties

JDB-002

ໜ່ວຍ 03, ດົງນາໂຊກເໜືອ - ດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງ ໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 200,000
properties

CHPS-004

ບ້ານ ໝື່ນຫຼວງ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນ, ນະຄອນຈຳປາສັກ

$ 8,151
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ