Realestate

CHPS-008

ບ້ານ ກາງໂຂງ,ເມືອງ ໂຂງ, ນະຄອນປາກເຊ

$ 2,500
properties

VTEP-001

ບ້ານ ແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ວຽງຈັນ

$ 110,000
properties

JDB-014

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 400,000
properties

CHPS-003

ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງປາກເຊ, ນະຄອນປາກເຊ

$ 300,000
properties

SBL-002

ບ້ານ ຈອມແກ້ມ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

$ 468,750
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ